Oferta

(nr 122) Sakrament pokuty wobec problemów współczesności

Dostępność:
Nakład wyczerpano
szt.
Cena netto: 15,00 zł 15,75 zł

Brak możliwości zamówienia

ISBN: 9788361756637
Format: B5
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 349
Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
SPIS TREŚCI Słowo biskupa opolskiego 7 Wstęp 9 Wokół problematyki grzechu i nawrócenia ANIELA DYLUS Działanie w obrębie „struktur grzechu”. Refleksje etyczne 15 Activities in the field of “the structures of sin”. Ethical reflections 26 HELMUT JUROS SDS Recenzent przed trybunałem. Studium przypadku 27 The reviewer before the tribunal. Case study 34 KS. DARIUSZ KROK Przebaczenie w ujęciu psychologii pozytywnej – istota i główne funkcje 37 Forgiveness in the perspective of positive psychology – its essence and main functions 53 ANDRZEJ S. JASIŃSKI OFM Drogi odnowy człowieka (Ez 18, 1-32) 55 Ways of man’s renewal (Ez 18, 1-32) 77 Przemiany w praktyce spowiedniczej KS. NORBERT WIDOK Czy Klemens Rzymski nauczał Koryntian o spowiedniku? 81 Did Clement of Rome teach Corinthians about the confessor? 89 KS. FRANCISZEK WOLNIK Suma spowiednicza brata Rudolfa z Rud 91 Brother Rudolph’s from Rudy Confessional summa 97 KS. JANUSZ PODZIELNY Spowiedź w tradycji luterańskiej 99 Confession in the Lutheran tradition 112 KS. HELMUT J. SOBECZKO Zmarnowana szansa? Refleksja nad wspólnotowym obrzędem sakramentu pokuty 113 A wasted chance? Reflection on the communitarian rite of the sacrament of penance 122 KS. JAN KOWALSKI Współczesna ewolucja praktyki sakramentu pokuty, jej niektóre przyczyny i ocena 123 Contemporary evolution of the sacrament of penance, some of its causes and assessment 129 JAROSŁAW A. SOBKOWIAK MIC „Słaby podmiot” a tajemnica nieprawości 131 „Weak subject” and the mystery of iniquity 142 MARION DÜRR „In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden“. Zur Beichtpraxis in der säkularen Gesellschaft Deutschlands 145 „Z pokorą i żalem spowiadam się z moich grzechów”. O praktyce celebrowania sakramentu pokuty w zlaicyzowanym społeczeństwie niemieckim 156 Teologiczne aspekty sakramentu pokuty i pojednania MARTIN M. LINTNER OSM „Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen“ (2 Kor 5, 20b). Der Beichtvater als guter Verwalter des Sakramentes der Versöhnung 161 „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20b). Spowiednik jako dobry szafarz sakramentu pojednania 182 KS. TADEUSZ DOLA Trynitarne treści sakramentalnej formuły rozgrzeszenia 185 Trinitarian content of the sacramental formula of absolution 193 KS. KRZYSZTOF GRZYWOCZ Spowiednik i kierownik duchowy. Wychowanie do postawy ofiary 195 Confessor and spiritual director. Upbringing to the attitude of sacrifice 204 KS. IRENEUSZ MROCZKOWSKI Sakrament pokuty i obrona sumienia 205 The sacrament of penance and the protection of conscience 215 KS. BERNARD JURCZYK Potrójna rola kapłana w sakramencie pokuty 217 Triple role of a priest in the sacrament of penance 238 Kwestie szczegółowe ANDRZEJ DERDZIUK OFMCAP Tajemnica spowiedzi wobec penitenta 241 The seal of confession towards the penitent 251 KS. ANDRZEJ SZAFULSKI Spowiednik i penitent wobec ochrony środowiska i „ekologii ludzkiej” 253 Confessor and penitent in the face of the environmental protection and the „human's ecology” 260 KS. ANTONI BARTOSZEK Wspólne zamieszkanie przed ślubem a sakrament pokuty 263 Living together before marriage and the sacrament of penance 280 KS. TADEUSZ REROŃ Spowiednik wobec problemów moralnych związanych z chorobą AIDS 281 Confessor in the face of the moral problems connected with the AIDS disease 293 KS. KONRAD GLOMBIK Spowiednik w konfrontacji z problemem homoseksualizmu. Uwagi pastoralne na tle współczesnego dyskursu teologicznomoralnego 295 Confessor in confrontation with the problem of homosexuality. Pastoral comments on the back¬ground of contemporary moral and theological discourse 309 KS. RADOSŁAW CHAŁUPNIAK Wychowanie do sakramentu pokuty we współczesnej katechezie dzieci wcze¬snoszkolnych w diecezji opolskiej 311 Upbringing to the sacrament of penance in the modern catechesis of the children in the early school years in the diocese of Opole 331 EMILIA LICHTENBERG-KOKOSZKA Zapobieganie ciąży jako wielowymiarowy problem współczesności. Przykłady wybrane z perspektywy biomedycznej 333 Prevention of pregnancy as multidimensional problem of contemporaneity. Chosen examples from the biomedical perspective 346